เงื่อนไขการให้บริการ / ข้อตกลงอื่น ๆ

• เงื่อนไขการให้บริการ

(1) การแจ้งขอออกซิมการ์ดใหม่ในกรณีสูญหาย ผู้เช่าซื้อจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

(2) บริษัทมิได้เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ ฉะนั้น หากเกิดข้อขัดข้องในสัญญาณโทรศัพท์ ผู้เช่าซื้อจะติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ในการแก้ไขปัญหา และจะนำเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นเหตุไม่ชำระราคาให้กับบริษัทมิได้ รวมถึงจะไม่มีผลทำให้ระยะเวลาตามโปรโมชั่นต้องสะดุดหยุดลงแต่ประการใด

(3) การแจ้งขอออกซิมการ์ดใหม่ ตาม (1) ไม่ทำให้สัญญาเช่าซื้อฉบับนี้เป็นอันสิ้นผลแต่อย่างใด

(4) กรรมสิทธิ์ในซิมการ์ดยังคงเป็นของบริษัทจนกว่าผู้เช่าซื้อจะชำระราคาจนครบถ้วน และหาก ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้องวดหนึ่งงวดใด ถือว่าสัญญาเป็นอันเลิกกันทันทีโดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อระงับการให้บริการสัญญาณของหมายเลขโทรศัพท์ที่ผิดนัดดังกล่าวต่อไป

(5) การส่งซิมการ์ด หรือเอกสาร หรือคำบอกกล่าว หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หากได้ส่งไปยังที่อยู่ อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้เช่าซื้อได้ให้ไว้ ให้ถือว่าผู้เช่าซื้อได้รับซิมการ์ด, ข้อความ,เอกสาร, คำบอกกล่าว หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

• ข้อตกลงอื่น ๆ

(1) การใช้รหัสยืนยันตัวตน และการพิสูจน์ตัวตน (KYC) เพื่อเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าผู้เช่าซื้อได้ เป็นผู้ทำสัญญาเอง และการใช้รหัสยืนยันตัวตนดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เช่าซื้อไม่ต้องทำหรือลงลายมือชื่อ ในเอกสาร ใด ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก เว้นแต่การที่บริษัทจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน ฉะนั้น ผู้เช่าซื้อต้องรักษารหัสยืนยันตัวตนไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้เช่าซื้อเองเท่านั้น ซึ่งหากผู้เช่าซื้อได้เปิดเผยรหัสดังกล่าว หรือไม่ว่ากรณีอื่นใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดมีขึ้น และผู้เช่าซื้อตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบการใด ๆ ที่ทำขึ้นภายหลังการใช้รหัสยืนยันตัวตนดังกล่าวเองทั้งสิ้น

(2) กรณีบริษัทยินยอมให้ผู้เช่าซื้อผูกวิธีการชำระเงินค่างวดกับบัญชีเงินฝาก บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ผู้เช่าซื้อตกลงและรับทราบว่า เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่างวดให้กับบริษัท ผ่านทางการทำธุรกรรมดังกล่าวของผู้เช่าซื้อเท่านั้น โดยไม่ถือว่าบริษัทกระทำการในฐานะผู้ให้บริการบัญชีเงินฝาก บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามวิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และหากมีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานดังกล่าวของผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อตกลงติดต่อกับสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการ หรือดำเนินการแก้ไขด้วยตนเอง โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

(3) บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณีหากผู้เช่าซื้อได้ทำโทรศัพท์เคลื่อนที่สูญหาย หรือถูกหลอกลวงในการให้ข้อมูล หรือเป็นการโจรกรรมข้อมูล หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด

(4) เมื่อผู้เช่าซื้อได้ทำการส่งข้อมูลผ่านทางระบบที่บริษัทกำหนดครบถ้วนทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ผู้เช่าซื้อจะยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ อีกไม่ได้ ฉะนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ผู้เช่าซื้อจะต้องระบุตามความเป็นจริง ไม่เป็นการปลอมแปลง หรือปกปิดข้อมูล ฝ่าฝืน ผู้เช่าซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความผิดตามกฎหมายเองทั้งสิ้น

(5) หากข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งในสัญญานี้เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ให้มีผลไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้ เฉพาะข้อตกลงหรือข้อสัญญานั้น ๆ เท่านั้น โดยหามีผลถึงข้อตกลงหรือข้อสัญญาอื่นด้วยไม่

ข้อตกลงเพิ่มเติมว่าด้วยการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  • ท่านยินยอมให้ทางบริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งทางบริษัท ได้ทำการเก็บรวบรวมไว้ โดยบริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรงจากการเข้าทำสัญญาเช่าซื้อกับทางบริษัท, คุกกี้, หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัท
  • ซึ่งบริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ และ/หรือปรับปรุงการให้บริการตามสัญญาเช่าซื้อที่ท่านได้ทำกับทางบริษัท
  • นอกจากนั้น ท่านได้ให้ความยินยอมในการใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ในกรณีที่ทางบริษัท เข้าเป็นสมาชิกข้อมูลเครดิตแห่งชาติในอนาคต รวมไปถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทในเครือ หรือต่อบริษัท ที่ บริษัท ซีดีเอส เวนเจอร์ จำกัด ได้ทำสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับการได้ซิมการ์ดหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าเช่าซื้อตามสัญญา โดยบริษัท จะใช้ข้อมูลในทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการให้ความยินยอมของท่าน
  • ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะจัดเก็บไว้ตลอดอายุของสัญญาเช่าซื้อ และอีกไม่เกิน 2 ปี นับแต่ระยะเวลาตามสัญญาได้สิ้นสุดลง
  • หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน และบริษัท จะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม
  • ท่านยินยอมให้บริษัท ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการทำการตลาดของสินค้าและ/หรือบริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การเป็นสมาชิกระบบสะสมแต้มกับทางบริษัทฯ การวิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ
  • อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สามารถถอนการให้ความยินยอมต่อบริษัทได้ ผ่านระบบของบริษัท หรือติดต่อ Call Center โทร 02-0385557