นโยบายความเป็นส่วนตัว

• ทั่วไป
 • เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่ทำให้ท่านเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการของเราในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวจะใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จัดเก็บจากการที่ท่านเข้าใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ร่วมกับเงื่อนไขการให้บริการของบริการใดๆ ที่ท่านเข้าใช้ ซึ่งอาจกำหนดเงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • นโยบายความเป็นส่วนนี้จะอธิบายถึงลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บรวบรวม เหตุผลและวิธีการขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น รวมทั้งวิธีการที่เราแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวจะอธิบายไปถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่ท่านมีเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการใช้สิทธิดังกล่าว
 • • หลักการความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ
  • วิธีการในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ส่งมอบให้เรา
  • ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
  • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น
  • วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง
  • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
  • การใช้โปรแกรมคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
  โปรแกรมคุกกี้
  Pixel tags
  • ระยะเวลาสำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • การส่งออกข้อมูล
  • สิทธิของท่าน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
  • การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการบริการอื่นๆ
  • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • คำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว